ประกอบไปด้วย สเกิร์ทรอบคัน

  1. สเกิร์ทหน้า (Front skrit)
  2. สเกิร์ทข้าง (Side skrit)
  3. สเกิร์ทหลัง  ท่อคู่ (Rear skrit)